Ochrona danych

Przetwarzanie Danych Osobowych

1 Polityka prywatności
Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych na stronach internetowych należących do Stowarzyszenia CYBERBEZPIECZNI, będących pod domeną główną www. cyberbespieczni.org.pl (zwane dalej „Stroną internetową”) celem zgłoszenia udziału w wydarzeniach, których organizatorem jest Stowarzyszenie CYBERBEZPIECZNI prowadzący działalność pod nazwą Stowarzyszenia CYBERBEZPIECZNI, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI lokal 8 |90-057 Łódzi, NIP: 7252281083, REGON: 380326661, (zwana dalej „Stowarzyszeniem”), a także (jeśli strona wyraźnie na to wskazuje) celem przedstawienia oferty dotyczącej współpracy.

§2 Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia CYBERBEZPIECZNI, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Sienkiewicza 85/87, piętro XI lokal 8 |90-057 Łódzi, NIP: 7252281083, REGON: 380326661, (zwany dalej „Administratorem”). Dane do kontaktu: administrator@cyberbezpieczni.org.pl.

§3 Przetwarzane dane
W związku realizacją procesu rekrutacyjnego lub chęcią otrzymania oferty oraz aktywności maketingowej, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe:
a) imię i nazwisko, nazwa firmy,
b) adres (ulica, kod pocztowy, miasto),
c) numer telefonu,
d) adres e-mail.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a)  przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§5 Udostępnianie danych osobowych
Administrator przekazuje dane następującym odbiorcom:
a) w przypadku zawarcia umowy kooperacyjnej, działań marketingowych, zatrudnienia lub współpracy innej niż określona w umowie kooperacyjnej, a wynikające z konieczności przesłania korespondencji Administrator udostępni dane osobowe podmiotom realizujących usługi pocztowe i kurierskie,
b) w przypadku korzystania z przelewów bankowych, Administrator udostępni dane podmiotowi pośredniczącemu w płatności,
c) dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców, jak podmioty świadczące usługi prawne, marketingowe, informatyczne, księgowe czy podmiotom współpracującym z Stowarzyszeniem CYBERBEZPIECZNI przy realizacji działań programowych wynikających z celów do których zostało powołane stowarzyszenie.

§6 Prawa
Każdy ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
b) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) przenoszenia danych
e) ograniczenia przetwarzania,
f) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych
g) w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody klienta, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

§7 Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia możliwości udziału w wydarzeniach, przez czas jego trwania, a także później do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem Umowy określonej w §3 i §5, a w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia. W przypadku chęci uzyskania od Organizatora oferty na działania marketingowe, dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do stworzenia oferty, w trakcie trwania procesu akceptacji oferty oraz, jeżeli dojdzie do podpisania umowy określonej w §3 i §5, w czasie ich trwania, aż do czasu wygaśnięcia.

§8 Przekazanie danych osobowych
W oparciu o posiadane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§9 Środki techniczne
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§10 Cookies
Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Administratora.